Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zápis

Zápis do Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava pro rok 2019/2020

Místo pro podání žádosti:

zápis bude probíhat v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28

13.5. 2019: 10.00 – 17.00 hodin

14.5. 2019: 14.00 – 16.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne otevřený den v MŠ.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28 (mimo pracoviště MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech) pro školní rok 2019/2020 stanovená ředitelkou školy:

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2016.
 1. Děti podle věku - k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 1. 2017.
 1. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka/ředitel ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č. 273/19-RM ze dne 21. 3. 2019 pro školní rok 2019/2020 MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech (odloučené pracoviště) ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina  a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Na Stoupách 3  a MŠ Na Dolech pro školní rok 2019/2020 stanovená zřizovatelem:

 1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava k celodenní docházce.

Do výše nenaplněných kapacit dětmi zaměstnanců zřizovatele, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava budou děti přijímány do mateřských škol dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, stanovených ředitelkami škol.   

Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ:

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR.

Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo je ke stažení na webových stránkách MŠ v dokumentech: www.msdemlova.cz.

V žádosti do MŠ  zákonný zástupce vyplňuje požadovanou délku docházky - celodenní , u MŠ Na Dolech buď celodenní nebo internátní (rodič vyplňuje celodenní docházku, kterou v průběhu roku může využívat, ale nemusí) V žádosti rodiče nechají potvrdit lékařem údaj o očkování dítěte (nutné) a vyjádření o zdravotním stavu dítěte.

U dětí se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce psychologickou, lékařskou, popř. speciálně pedagogickou dokumentaci, doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Vyplněnou žádost odevzdají rodiče při zápisu.

Ostatní podklady:

Nahlédnutí do spisu:

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naši školu MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy (ředitelna MŠ a SPC Demlova 28) 17.5.2019 od 9.00 do 10.00 hod.

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (číslo bude přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do MŠ Demlova 28) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

Rozhodnutí budou oznámená :   21.5.2019

Zákonný zástupce přijatého dítěte při vyzvedávání rozhodnutí obdrží formuláře týkající se provozu školy – Evidenční list do MŠ, Přihlášku do školní jídelny, Plnou moc k předávání a odvádění dítěte a Potvrzení o zavedení souhlasu k inkasu, v případě zdravotního postižení dítěte ještě Žádost zákonného zástupce o vzdělávání dítěte ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. a Žádost o poskytnutí poradenských služeb SPC.

Takto vyplněné formuláře odevzdá zákonný zástupce v případě přijetí dítěte do MŠ do 31.5.2019.

Odvolání:

Odvolací lhůta: 15 dnů

Podání odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení.

Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Odvolání musí být odůvodněné.

Ředitel mateřské školy přijme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu. Na základě těchto náležitostí příslušný krajský úřad přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 – ti dnů vydá rozhodnutí.

Žádáme rodiče, aby odvolání předávali pouze do rukou ředitelky školy PhDr. Ljubici Váchové Novákové nebo do rukou zástupkyně školy Mgr. Jany Rittichové. Za odvolání předaná jiným pracovníkům školy neručíme.

Seznam vyplněných podkladů požadovaných k odevzdání v den zápisu:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Seznam vyplněných podkladů požadovaných k odevzdání nejpozději do 31.5. 2019:

 1. Evidenční list pro dítě v mateřské škole
 2. Plná moc k předávání a odvádění dítěte
 3. Přihláška ke stravování
 4. Potvrzení o zavedení souhlasu k inkasu – platby za stravné a školné

v případě zdravotního postižení dítěte ještě:

 1. Žádost zákonného zástupce o vzdělávání dítěte ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. a
 2. Žádost o poskytnutí poradenských služeb SPC.

Přidáno 4. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru